Мої публікації

 
 

Мої публікації

статті та тези конференцій1. Федонюк О. В. Земноводні та плазуни заходу України. – Львів: Сполом, 2006. – 32 с.
2. Федонюк О. В. До методики і мети батрахогерпетологічних досліджень у лісових екосистемах // Наук. вісн. НЛУУ: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: НЛУУ. – 2005. – Вип. 15.5. – С. 93-97.
3. Федонюк О. В. Загибель земноводних та плазунів на дорогах // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту: серія біологічна. – 2007. – Вип. 21. – С. 247-248.
4. Федонюк О. В. Земноводные и пресмыкающиеся как показатели состояния лесных экосистем // Проблемы лесоведения и лесоводства (Институт леса Беларуси – 75 лет): Сб. науч. тр. ИЛ НАН Беларуси. – Гомель: ИЛ НАН Беларуси. – 2005. – Вып. 63. – С. 308-310.
5. Федонюк О. В. Земноводні та плазуни лісів Львівщини // Науковий Вісник: Заповідна справа в Галичині на Поділлі та Волині. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.8. – С. 386-392.
6. Федонюк О. В. Вплив рубок лісу на стан популяцій земноводних і плазунів // Вісн. Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника: серія біологічна. – Івано-Франківськ: Гостинець. – 2007. – Вип. VII-VII. – С. 154-155.
7. Федонюк О. В. Проблема охраны карпатского и альпийского тритонов на Украине // Актуальные проблемы герпетологии и токсинологии: Сб. науч. тр. – Тольятти. – 2005. – Вып. 8. – С. 188-191.
8. Федонюк О. В. Состояние популяций амфибий и рептилий в лесных экосистемах Львовской области (Западная Украина) // Актуальные проблемы герпетологии и токсинологии: Сб. науч. тр. – Тольятти. – 2007. – Вып. 10. – С.165-168.
9. Гринчишин Т. Ю., Федонюк О. В. Нова знахідка полоза лісового, Elaphe longissima (Reptilia, Colubridae), на Львівщині (Україна) // Вестник зоологи. – 2007. – Вып. 41, № 3. – С. 226.
10. Федонюк О. В. Земноводні і плазуни Національного природного парку „Сколівські Бескиди” // Наукові основи ведення сталого лісового господарства: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. П.С. Пастернака. Івано-Франківськ, 28-30 вересня 2005 р. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 259-260.
11. Федонюк О. В. Особливості охорони популяцій земноводних і плазунів на заповідних територіях гірської частини Львівської області // Наукові дослідження на об’єктах природно-заповідного фонду Карпат та стан збереження природних екосистем в контексті сталого розвитку: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Карпатського нац. прир. парку. Яремче, 20 жовтня 2005 р. – Яремче, 2005. – С. 211-212.
12. Федонюк О. В. Нові дані про поширення карпатського (Triturus montadoni) та гірського (T. alpestris) тритонів у лісах Львівської області // Екологічні дослідження у промислових регіонах України: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 8-9 листопада 2005 р. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 130-131.
13. Федонюк О. В. Фактори ризику для земноводних та плазунів в лісових екосистемах // Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем: Матер. 55 наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів ЛГФ НЛТУ. Львів, 19-21 травня 2005 року. – Львів, 2005. – С. 67-69.
14. Федонюк О. В. Земноводні та плазуни лісу в контексті проблем сталого розвитку лісового господарства // Стан і перспективи природного та штучного поновлення лісів: Матер. Всеукр. наук.-практ. конференції студ. та аспір. вищих навч. закл. Харків, 14-15 квітня 2005 р. – Харків, 2005. – С. 123-126.
15. Федонюк О. В. Батрахо-герпетофауна Національних природних парків Львівщини // Молодь та поступ біології: Зб. тез Другої між нар. наук. конференції студентів і аспірантів. Львів, 21-24 березня 2006 р. – Львів, 2006. – 263-264.
16. Федонюк О. В. Трофічні взаємозв’язки риби-інтродуцента Perccottus glenii Dybowski(1877) та амфібій // Молодь та поступ біології: Зб. тез Другої міжнар. наук. конф. студ. і аспір. Львів, 21-24 березня 2006 р. – Львів, 2006. – 264-266.
17. Федонюк О. В. Земноводні та плазуни як компонент живлення ссавців лісу // Потенціал і проблеми мисливського господарства України // Зб. матер. І Всеукр. мисливськогосподарської наук.-практ. конфер. студ. та аспір. Львів, 6-9 вересня 2006 р. – Львів: Сполом, 2006. – С. 116-119.
18. Федонюк О. В. Наземні молюски в живленні жаби трав’яної (Rana temporaria Linne', 1758) // Ведення лісового, мисливського і садово-паркового господарства та охорона довкілля: Матер. Всеукр. наук.-техн. конф. студ. та аспір. Львів, 17-19 квітня 2006 р. – Львів, 2006. – Частина ІІ. – С. 69-71.
19. Федонюк О. В. Особливості розподілу земноводних у лісах різних типів // Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю витоків кафедри лісівництва НЛТУ України. Львів, 20-23 вересня 2006 р. – Львів: НЛТУ України, 2006. – С. 124-126.
20. Федонюк О. В. Плазуни Львівщини: видове багатство, поширення, охорона // Біологія: від молекули до біосфери: Зб. матер. І між нар. наук. конф. студ., аспір., та молодих учених. Харків, 21-23 листопада 2006 р. – Харків, 2006. – С. 82.
21. Федонюк О. В. Змії Карпат: видове багатство, стан популяцій, особливості охорони // Збереження та відтворення біорізноманіття Горган: Матер. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю природного запов. „Горгани”. Надвірна, листопад 2006 р. – Надвірна, 2006. – С. 234-236.
22. Федонюк О. В. Земноводные и пресмыкающиеся как элементы биологического разнообразия лесов западной Украины // Materialele simpozionului ştiinţific internaţional “Realizări şi perspective în horticultură,viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim RUDI, Chişinău, 2007. – С. 123-127.
23. Федонюк О. В. Особенности охраны лесных водоемов – биотопов жерлянки желтобрюхой (Bombina variegata), карпатского (Lissotriton montadoni) и альпийского тритонов (Mesotriton alpestris) на Украине // Materialele simpozionului ştiinţific internaţional “Realizări şi perspective în horticultură,viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim RUDI, Chişinău, 2007. – С. 127-129.
24. Федонюк О. В. Вплив суцільних рубок на формування фауни земноводних та плазунів // Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку: Матер. наук.-практ. конф. Березне, 25-26 квітня 2007 р. – Березне: НСІ, 2007. – С. 55-56.
25. Федонюк О. В. Герпетофауна і рекреація // Молодь та поступ біології: Зб. тез ІІІ Міжнар. наук. конф. студ. і аспір. Львів, 23-27 квітня 2007 р. – Львів, 2007. – С. 254-255.
26. Федонюк О. В. Роль і практичне значення земноводних (Amphibia) та плазунів (Reptilia) в лісових екосистемах // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: Матер. ХІ Погребняківських читань. Харків, 10-12 жовтня 2007 р. – Харків: УкрНДІЛГА, 2007. – С. 237-238.
27. Бондаренко В. Д., Різун Е. М., Федонюк О. В., Ходзінський В. П. Фауністичний аспект діагностики лісорослинних умов і типів лісу // Тези конф. присвяч. 85-річчю з дня народження Б. ф. Остапенка. – Харків, 2007. – С. 20-21.
28. Федонюк О. В. Роль і практичне значення земноводних (Amphibia) та плазунів (Reptilia) у лісових екосистемах // Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. статей учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир, 27-29 листопада 2007 р. – Житомир: ПП „Рута”, 2007 . – Т. ІІ. – С. 293-296.


Создан 10 ноя 2006  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником